64 to 32 Sidebar

64 to 32 Sidebar cho bạn dễ dàng chuyển đổi 64bit với 32bit hoặc ngược lại.

Tiện ích này sẽ cung cấp intuituve cho người dùng khả năng tùy biến sidebar của mình. Bạn có thể tự động thay đổi chạy 64bit với 32bit sidebar và ngược lại.

Tải  xuống