Khái niệm, định nghĩa Alert() trong Javascript là gì?

Hàm alert() trong Javascript có nhiệm vụ in một thông báo popup, nó có một tham số truyền vào và tham số này chính là nội dung ta muốn thông báo với người dùng.

Ví dụ:

alert(“Top9xy đẹp trai”);