Khái niệm, định nghĩa Alert trong SNMP là gì?

Alert là phương thức trong SNMP có nguyên  tắc  hoạt  động:  Mỗi  khi  trong Device xảy ra một sự kiện (event) nào đó thì Device sẽ tự động gửi thông báo cho Manager, gọi là Alert. Manager không hỏi thông tin định kỳ từ Device.

Ví dụ : Người quản lý cần theo dõi tình hình làm việc của thợ, anh ta yêu cầu người thợ thông báo cho mình khi có vấn đề gì đó xảy ra. Người thợ sẽ thông báo các sự kiện đại loại như “Tiến độ đã hoàn thành 50%”, “Mất điện lúc 10h”, “Có điện lại lúc 11h”, “Mới có tai nạn xảy ra”.