Amazon RDS(Amazon Relational Database Service)

Amazon RDS (Amazon Relational Database Service) là dịch vụ đám mây do Amazon Web Services phát triển với mục tiêu cung cấp giải pháp cài đặt, vận hành và mở rộng dành cho relational database (cơ sơ dữ liệu có quan hệ).

THÔNG TIN CHÍNH

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mà Amazon RDS hỗ trợ hiện nay gồm có:

  • SQL Server, Oracle (yêu cầu bản quyền).
  • MySQL, PostgreSQL, MariaDB (mã nguồn mở).
  • Amazon Aurora: được phát triển bởi Amazon với hiệu suất được Amazon “quảng cáo” là tốt hơn 5 lần so với MySQL và tốt hơn 2 lần PostgreSQL. Aurora được Amazon phát triển với tham vọng là một giải pháp thay thế cho MySQL và PostgreSQL do đó Aurora hoàn toàn tương thích với MySQL và PostgreSQL, có nghĩa bạn có các mã nguồn, ứng dụng, drivers hoặc các công cụ dành cho MySQL và PostgreSQL đều có thể sử dụng cho Aurora.

Một trong những yêu cầu cở bản để đảm bảo độ tin cậy (reliability) của hệ thống đó là xây dựng cơ chế sao lưu dữ liệu (backup) và cơ chế khôi phục dữ liệu (restore) để “phòng hờ bất trắc”.

Quá trình backup của Amazon RDS dựa trên việc tạo các bản sao lưu dữ liệu (database snapshot) và sử dụng các snapshot này để restore dữ liệu.

Amazon RDS hỗ trợ tạo ra database snapshot theo 2 cách:

Tự động:

  • Amazon RDS tạo các bản sao lưu một cách tự động hằng ngày theo khoảng thời gian cấu hình trước. Trong trường hợp không cấu hình thời gian backup, Amazon RDS tự động chọn thời gian dựa theo khu vực (region) của database instance.
  • Các snapshot có khoảng thời gian lưu trữ: mặc định là 7 ngày và có thể cấu hình lại tối đa là 35 ngày. Sau khoảng thời gian lưu trữ, các snapshot sẽ tự động xóa và không thể được dùng để restore.
  • Khi xóa database instance, Amazon RDS sẽ tự động tạo 1 final snapshot, các snapshot khác sẽ tự động xóa đi.

Thủ công:

  • Snapshot được khởi tạo khi có yêu cầu của quản trị viên thông qua AWS Management Console, AWS RDS Command-Line Interface hoặc API.
  • Các snapshot không có thời gian lưu trữ do đó có thể được dùng để restore bất kỳ lúc nào.
  • Khi xóa database instance các snapshot sẽ được giữ lại và chỉ mất đi khi bạn chủ động xóa các snapshot này.