Array (mảng một chiều)

Mảng một chiều (array) là một dãy các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được đặt liên tiếp nhau trong một vùng nhớ, chúng ta có thể ngay lập tức truy xuất đến một phần tử của dãy đó thông qua chỉ số của mỗi phần tử.

Mảng được đặt tên và mỗi phần tử mang một chỉ số. Để mô tả mảng một chiều cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh chỉ số các phần tử.

Ví dụ trong C++ hệ điều hành tìm thấy vùng nhớ trống đủ chổ chứa 3 phần tử của mảng tại địa chỉ 108, thì phần tử đầu tiên a1 sẽ có địa chỉ là địa chỉ ô nhớ đầu tiên mà hệ điều hành cấp phát (là 108). Khi đó, phần tử thứ 2 sẽ có địa chỉ là địa chỉ của phần tử thứ nhất cộng thêm 4 (4 là kích thước kiểu dữ liệu int32_t), tương tự cho phần tử thứ 3.

Với mảng một chiều ta quan tâm đến:

  • Tên kiểu mảng một chiều.
  • Số lượng phần tử trong mảng.
  • Kiểu dữ liệu của phần tử.
  • Cách khai báo biến mảng.
  • Cách tham chiếu đến phần tử.