Taskbar

1 ngày ago in T
Taskbar còn gọi là thanh tác vụ chứa các biểu tượng của các chương trình đang chạy, hoặc các biểu tượng được cài đặt mặc định xuất hiện ...

ATM-LSR

4 ngày ago in A
ATM-LSR trong MPLS là các tổng đài ATM có thể thực hiện chức năng như LSR. Các ATMLSR thực hiện chức năng định tuyến gói IP và gán nhãn ...

LSR biên

4 ngày ago in L
LSR biên nằm ở biên của mạng MPLS. LSR này tiếp nhận hay gửi đi các gói thông tin từ hay đến mạng khác (IP, Frame Relay,…). LSR ...

Thiết bị LSR

4 ngày ago in T
Thiết bị LSR là thành phần quan trọng cơ bản của mạng MPLS là thiết bị định tuyến chuyển mạch nhãn LSR (Label Switch Router). Thiết bị ...

Ấn định và phân phối nhãn trong MPLS

4 ngày ago in A
Trong mạng MPLS, quyết định để kết hợp một nhãn L cụ thể với một FEC F cụ thể là do LSR xuôi thực hiện. LSR xuôi sau khi kết hợp sẽ ...

Gói tin dán nhãn trong MPLS

4 ngày ago in G
Trong MPLS, một gói tin dán nhãn là một gói tin mà nhãn được mã hoá trong đó. Trong một vài trường hợp, nhãn nằm trong mào đầu của gói ...

LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS

4 ngày ago in L
LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS là bảng kết nối trong LSR có chứa giá trị nhãn/FEC được gán và cổng ra cũng như thông tin về đóng ...

LSP (Đường chuyển mạch nhãn)

4 ngày ago in L
LSP (Đường chuyển mạch nhãn) trong MPLS là tuyến tạo ra từ đầu vào đến đầu ra của mạng MPLS dùng để chuyển tiếp gói của một FEC nào đó ...

FEC (Forwarding Equivalence Classes)

4 ngày ago in F
FEC (Forwarding Equivalence Classes) trong MPLS là khái niệm được dùng để chỉ một nhóm các gói được đối xử như nhau qua mạng MPLS ngay ...

LSR (Label switch Router)

4 ngày ago in L
LSR (Label switch Router) là thiết bị (Router hay Switch) sử dụng trong mạng MPLS để chuyển các gói tin bằng thủ tục phân phối nhãn. Có ...

Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS

4 ngày ago in L
Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS là một tập hợp có thứ tự các nhãn gắn theo gói để truyền tải thông tin về nhiều FEC mà gói nằm ...

Label (Nhãn) trong MPLS

4 ngày ago in L
Nhãn (Label) trong MPLS là một thực thể độ dài ngắn và cố định không có cấu trúc bên trong. Nhãn không trực tiếp mã hoá thông tin của ...