session_start() trong PHP

20 giờ ago in S
Dòng lệnh session_start() sẽ đăng ký phiên làm việc của người dùng trên Server, đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu ...

CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP

1 ngày ago in C
Thông số CURLOPT_RETURNTRANSFER: nếu true thì sẽ trả kết quả về ở hàm curl_exec nên ta phải echo kết quả đó mới in lên trình duyệt, ...

Magic methos trong php

3 ngày ago in M
Magic methos trong php là những phương thức rất đặc biệc trong PHP bởi Magic methos có nhiệm vụ bắt một sự kiện (event) nào đó khi ...

Hàm empty() trong PHP

3 ngày ago in H
Hàm empty() trong php dùng để kiểm tra một biến nào đó có giá trị rỗng hoặc chưa được khởi tạo hay không.  Giả sử ta có biến $var và ...

Hàm isset() Trong PHP

3 ngày ago in H
Hàm isset() trong php được dùng để kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo ...

Hàm var_dump()

4 ngày ago in H
Hàm var_dump()trong PHP sẽ in ra thông tin của biến đó bao gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị biến ấy. Cú pháp: var_dump( $bien); Với ...

Hàm mysqli_free_result()

4 ngày ago in H
Hàm mysqli_free_result () là hàm PHP dùng để giải phóng bộ nhớ kết hợp với kết quả. Ví dụ: <?php ...

Hàm mysqli_query()

4 ngày ago in H
Hàm mysqli_query() là hàm trong PHP dùng để thực thi câu truy vấn bất kỳ trong MySQL, MySQLi Ví dụ: $conn = mysqli_connect('localhost', ...

Hàm mysqli_close()

4 ngày ago in H
Hàm mysqli_close() là hàm PHP dùng để hủy kết nối với MySql Cú pháp: mysqli hướng thủ tục -Để hủy kết nối với phương thức này thì các ...

Hàm mysqli_connect()

5 ngày ago in H
Hàm mysqli_connect sẽ mở một connect tới MySQL với các tham số như sau: mysqli_connect($host, $user, $password, $database, $port, ...

Abstract trong PHP

5 ngày ago in A
Lớp Abstract sẽ định nghĩa các hàm (phương thức) mà từ đó các lớp con sẽ kế thừa nó và Overwrite lại (tính đa hình). Tất cả các phương ...

PhpStorm

5 ngày ago in P
JetBrains PhpStorm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) đặc biệt dành cho các nhà phát triển web, những người cần những công cụ ...

Hàm hủy trong PHP

5 ngày ago in H
Hàm hủy trong PHP là hàm tự động gọi sau khi đối tượng bị hủy, nó thường được sử dụng để giải phóng bộ nhớ chương trình. Trong đối ...