Google AdWords (Google Ads)

2 tuần ago in G
Google AdWords hay Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua AdWords, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến ...

AJAX Yahoo! Mail

2 tuần ago in A
AJAX Yahoo! Mail là phần mềm tăng tốc việc xem e-mail bằng cách mở nó ngay trên trang Inbox, chương trình sẽ thêm một nút hình dấu ...

RAD (Rapid Application Development)

4 tuần ago in R
Mô hình này được đưa ra bởi IBM vào những năm 1980, qua sách của James Martin. Rapid Application Development một mô hình tiến trình ...

Design patterns

4 tuần ago in D
Design patterns là các giải pháp đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề lập trình mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Nó là ...

Composer

4 tuần ago in C
Composer là công cụ để quả lý package hay library PHP. Composer sẽ cài đặt những libraries vào một thư mục nào đó nằm bên trong project ...

SVMC (Samsung Vietnam Mobile R&D Center)

2 tháng ago in S
SVMC (Samsung Vietnam Mobile R&D Center) là trung tâm nghiên cứu và phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam. Được thành lập ...

Taskbar

3 tháng ago in T
Taskbar còn gọi là thanh tác vụ chứa các biểu tượng của các chương trình đang chạy, hoặc các biểu tượng được cài đặt mặc định xuất hiện ...

ATM-LSR

3 tháng ago in A
ATM-LSR trong MPLS là các tổng đài ATM có thể thực hiện chức năng như LSR. Các ATMLSR thực hiện chức năng định tuyến gói IP và gán nhãn ...

LSR biên

3 tháng ago in L
LSR biên nằm ở biên của mạng MPLS. LSR này tiếp nhận hay gửi đi các gói thông tin từ hay đến mạng khác (IP, Frame Relay,…). LSR ...

Thiết bị LSR

3 tháng ago in T
Thiết bị LSR là thành phần quan trọng cơ bản của mạng MPLS là thiết bị định tuyến chuyển mạch nhãn LSR (Label Switch Router). Thiết bị ...

Ấn định và phân phối nhãn trong MPLS

3 tháng ago in A
Trong mạng MPLS, quyết định để kết hợp một nhãn L cụ thể với một FEC F cụ thể là do LSR xuôi thực hiện. LSR xuôi sau khi kết hợp sẽ ...

Gói tin dán nhãn trong MPLS

3 tháng ago in G
Trong MPLS, một gói tin dán nhãn là một gói tin mà nhãn được mã hoá trong đó. Trong một vài trường hợp, nhãn nằm trong mào đầu của gói ...

LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS

3 tháng ago in L
LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS là bảng kết nối trong LSR có chứa giá trị nhãn/FEC được gán và cổng ra cũng như thông tin về đóng ...

LSP (Đường chuyển mạch nhãn)

3 tháng ago in L
LSP (Đường chuyển mạch nhãn) trong MPLS là tuyến tạo ra từ đầu vào đến đầu ra của mạng MPLS dùng để chuyển tiếp gói của một FEC nào đó ...