APC trong PHP

1 tháng ago in A
 APC là một bộ nhớ cache opcode có thể tăng tốc độ của các ứng dụng PHP của bạn, bằng cách cache cả mã PHP và biến người dùng. Thêm APC ...

Hàm apc_bin_loadfile trong PHP

1 tháng ago in H
Hàm apc_bin_loadfile – Nạp một dữ liệu nhị phân từ một tệp tin vào tệp tin APC / bộ nhớ cache của người dùng Cú pháp: ...

Hàm apc_bin_load() trong PHP

1 tháng ago in H
Hàm apc_bin_load() Tải một dữ liệu nhị phân vào tệp tin APC/bộ nhớ người dùng Cú pháp: bool apc_bin_load ( string $data [, int $flags = ...

Hàm strtolower() trong PHP

1 tháng ago in H
Hàm strtolower() chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường. Lưu ý: Chức năng này là nhị phân an toàn. Cú pháp: strtolower(string) Ví dụ: ...

Hàm ucfirst() trong PHP

1 tháng ago in H
Định nghĩa và cách sử dụng Hàm ucfirst() chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa. Cú pháp: ucfirst(string) Mô tả string ...

Hàm apc_bin_dumpfile() trong PHP

1 tháng ago in H
Hàm apc_bin_dumpfile() xuất ra một tập tin nhị phân của các tệp tin lưu trữ và các biến người dùng vào một tệp tin. Cú pháp: ...

Hàm apc_bin_dump() trong PHP

1 tháng ago in H
Hàm apc_bin_dump() get một tập nhị phân và các biến người dùng Cú pháp: string apc_bin_dump ([ array $files = ...

Quảng cáo cấp trang của Adsense

1 tháng ago in Q
Quảng cáo cấp trang là họ định dạng quảng cáo cung cấp một cách thức mới và cải tiến để bạn kiếm tiền từ nội dung của mình. Với Quảng ...

Hằng số __TRAIT__ trong PHP

1 tháng ago in H
__TRAIT__ là Magic constants – Tên của trait đang chạy. Tên trait bao gồm namespace  đã được khai báo (ví dụ: Foo\Bar).

Hằng số __CLASS__ trong PHP

1 tháng ago in H
__CLASS__ lấy tên của lớp đang thi hành. Thuộc Magic constants Tên lớp bao gồm không gian tên đã được khai báo trong (ví dụ: Foo \ ...

Hằng số __DIR__ trong PHP

1 tháng ago in H
__DIR__ thuộc hằng số ma thuật của PHP, thư mục của tập tin. Nếu được sử dụng bên trong một tệp đính kèm, thư mục của tệp được include ...