Array trong Javascript

3 tuần trước | A
Đối tượng Array trong JavaScript là đối tượng toàn cục được dùng để xây dựng nên các mảng; là những đối tượng cấp cao và giống một dạng ...

Mocha framework

3 tuần trước | M
Mocha là một javascript framework cho NodeJs cho phép thực hiện testing bất đồng bộ. Mocha có rất nhiều tính năng tuyệt vời, có thể tóm ...

Watcher trong Vue.js

4 tuần trước | W
Watcher sử dụng rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện những tính toán không đồng bộ và tốn kém liên quan đến việc thay đổi dữ liệu. ...

Phương thức indexOf()

4 tuần trước | P
Phương thức indexOf() sẽ trả về giá trị index đầu tiên của mảng, nơi mà nó đc tìm thấy trong mảng, hoặc trả về -1 nếu không tồn tại ...

Computed property trong Vue.js

4 tuần trước | C
Computed property có thể hiểu là một “thuộc tính được tính toán.” Để cho nhất quán, chúng tôi sẽ giữ nguyên cụm từ computed property. ...

Cú pháp rút gọn trong template Vue.js

4 tuần trước | C
Cú pháp rút gọn trong template Vue.js là cách giúp cho lập trình viên code Vue nhanh gọn, tránh rườm rà thừa thãi hơn. Prefix v- đóng ...

Modifier trong Template Vue.js

4 tuần trước | M
Modifier là các hậu tố (postfix) đặc biệt được đánh dấu bằng một dấu chấm, chỉ rõ rằng một directive phải được ràng buộc theo một cách ...

directive v-html trong Vue.js

4 tuần trước | D
v-html trong Vue.js là directive giúp xuất ra HTML thuần túy. Tức bình thường sử dụng cú pháp mustache dạng {{ rawHTML }} thì HTML bên ...