Tham số trong template Vue.js

4 tuần trước | T
Một số directive có thể nhận vào một tham số, đánh dấu bằng một dấu hai chấm theo sau tên của directive. Ví dụ, directive v-bind được ...

Directive trong template Vue.js

4 tuần trước | D
Directive là các thuộc tính đặc biệt với prefix (tiếp đầu ngữ) v-. Giá trị của thuộc tính directive phải là một biểu thức JavaScript ...

HTML thuần túy trong Vue.js

4 tuần trước | H
Cú pháp mustache sẽ thông dịch dữ liệu ra thành văn bản thuần túy (plain text), nghĩa là các kí tự HTML đặc biệt ...

Cú pháp template trong Vue.js

4 tuần trước | C
Vue.js sử dụng một cú pháp template dựa trên HTML, cho phép bạn ràng buộc (bind) một cách minh bạch cấu trúc DOM được render với dữ ...

Phương thức toLocaleTimeString()

4 tuần trước | P
Phương thức date toLocaleTimeString() trong Javascript biến đổi ngày thành chuỗi, chuỗi trả về sẽ được chuyển đổi dựa vào quy tắc giờ ...

Generator function trong Javascript

4 tuần trước | G
Có thể hiểu Generator function là một function, có khả năng tạm ngưng thực thi trước khi hàm kết thúc, và có thể tiếp tục chạy ở 1 thời ...

Hàm Number.isFinite() trong Javascript

4 tuần trước | H
Hàm Number.isFinite() là hàm trả về kết quả True nếu là số hữu hạn, nếu ngược lại sẽ trả về False. Khác với isFinite() sẽ chuyển giá ...

Tink

4 tuần trước | T
Tink là một thư viện mã nguồn mở đa nền tảng được thiết kế để giúp đơn giản hóa các hoạt động mã hóa thông dụng. Cryptographic library ...

PostgreSQL

1 tháng trước | P
Tag line của PostgreSQL đã phát biểu rằng nó là: “Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới”. PostgreSQL là một hệ ...