Hằng số __FILE__ trong PHP

1 tháng ago in H
Hằng số __FILE__ trong PHP thuộc hằng số ma thuật, đường dẫn đầy đủ và tên tệp của tệp với các liên kết được giải quyết. Nếu được sử ...

Magic constants trong PHP

1 tháng ago in M
Magic constants – Hằng số ma thuật là các hằng định sẵn của PHP, định sẵn cho bất kỳ tập lệnh nào mà nó chạy. Tuy nhiên, nhiều ...

Hàm apc_add() trong PHP

1 tháng ago in H
Hàm apc_add() – Cache một biến mới trong kho dữ liệu. Lưu một biến trong kho dữ liệu, chỉ khi nó chưa được lưu trữ. Lưu ý: Không ...

None Capturing Group

1 tháng ago in N
None Capturing Group là quy tắc trong Regular Expression để biểu thức con nào đó sẽ không xuất hiện trong kết quả về, là khái niệm ...

Regular expression (Biểu thức chính quy)

1 tháng ago in R
Biểu thức chính quy (tiếng Anh: regular expression, viết tắt là regexp, regex hay regxp) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, ...

RegEx (Regular Expression) trong PHP

1 tháng ago in R
Regular Expression viết tắt là RegEx là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi thông ...

Thư viện Dispatch – PHP

1 tháng ago in T
Thư viện Dispatch là một PHP framework nhỏ. Nó không cung cấp cho bạn một thiết lập MVC đầy đủ, nhưng có thể định nghĩa quy định URL và ...

Hàm file_exists() trong PHP

2 tháng ago in H
Hàm file_exists() trong PHP kiểm tra xem file hoặc thư mục có tồn tại không. Trả về TRUE nếu file hoặc thư mục được xác định ...

Pin Li-ion

2 tháng ago in P
Pin lithium-ion (hay pin Li-ion, viết tắt là LIB) là một loại pin sạc. Trong quá trình sạc, các ion Li chuyển động từ cực dương sang ...

Android 8 (Oreo)

2 tháng ago in A
Android 8 là phiên bản kế nhiệm Android 7 (tên mã Nougat – viết tắt là N), phiên bản này có tên là Android Oreo. Business ...

session_start() trong PHP

2 tháng ago in S
Dòng lệnh session_start() sẽ đăng ký phiên làm việc của người dùng trên Server, đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu ...