Chipset Kirin 980

4 tháng trước | C
Kirin 980 là chipset di động tích hợp công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) thế hệ thứ hai của Huawei. CPU được thiết kế với 8 nhân xử lý ...

map() trong Javascript

4 tháng trước | M
Phương thức map() giúp tạo ra một mảng mới với các phần tử là kết quả từ việc thực thi một hàm lên từng phần tử của mảng được gọi. ...

forEach() trong Javascript

4 tháng trước | F
Phương thức forEach() sẽ thực thi một hàm khi duyệt qua từng phần tử của mảng. [crayon-5c40367693cfb108254936/] Cú pháp ...

findIndex() trong Javascript

4 tháng trước | F
Phương thức findIndex() trả về chỉ số (index) của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn hàm truyền vào. Nếu không phần tử nào thỏa mãn, ...

concat() trong Javascript

4 tháng trước | C
Phương thức concat() dùng để kết nối 2 hay nhiều mảng hoặc chuỗi với nhau. Phương thức này  không làm thay đổi các mảng đã có mà thay ...

Array.of() trong Javascript

4 tháng trước | A
Phương thức Array.of() là phương thức được dùng để tạo ra một mảng mới với các phần tử được truyền vào thông qua tham số truyền vào. ...

filter() trong Javascript

4 tháng trước | F
Phương thức filter() là phương thức dùng để tạo một mảng mới với tất cả các phần tử thỏa điều kiện của một hàm test. var words = ...

Array.isArray() trong Javascript

4 tháng trước | A
Array.isArray() là một hàm để xác định liệu giá trị truyền vào có phải là một mảng, một kiểu Array. [crayon-5c40367695eb8118968854/] ...