Hàm array_chunk() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_chunk() trong PHP chia một mảng thành một số lượng là size các Chunk. Chunk cuối có thể chứa một số lượng phần tử ít ...

Hàm array() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array() trong PHP trả về một mảng các tham số. Các tham số có thể được cung cấp một chỉ mục với toán tử => trong PHP. Cú pháp Cú ...

Hàm array_change_key_case() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_change_key_case() là hàm trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường. Cú pháp ...

Magic Leap One

4 tháng ago in M
 Magic Leap One, hệ thống bao gồm một chiếc kính tên là Lightwear, một bộ điều khiển kết nối vào kính có thể đeo được tên Lightpack và ...

DARPA

4 tháng ago in D
DARPA là tên viết tắt của Cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến trực thuộc Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ. Ra đời vào năm 1958, Tổng Thống đời thứ ...

Netflix

4 tháng ago in N
Netflix là một dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ, rất phổ biến ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, giờ đã có mặt tại Việt Nam với ...

Hàm apc_cas()

4 tháng ago in H
Hàm apc_cas() cập nhật một giá trị cũ với một giá trị mới Cú pháp: bool apc_cas ( string $key , int $old , int $new ) cập nhật giá trị ...

Hàm apc_cache_info() trong PHP

4 tháng ago in H
Truy xuất thông tin đã lưu trữ trong kho dữ liệu của APC Cú pháp array apc_cache_info ([ string $cache_type = "" [, bool $limited = ...

Tai nghe khử tiếng ồn

4 tháng ago in T
Tai nghe khử tiếng ồn là tai nghe làm giảm tiếng ồn xung quanh bằng sóng âm (active noise control). Để khử tiếng ồn động, tai nghe phải ...

APC trong PHP

4 tháng ago in A
 APC là một bộ nhớ cache opcode có thể tăng tốc độ của các ứng dụng PHP của bạn, bằng cách cache cả mã PHP và biến người dùng. Thêm APC ...

Hàm apc_bin_loadfile trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_bin_loadfile – Nạp một dữ liệu nhị phân từ một tệp tin vào tệp tin APC / bộ nhớ cache của người dùng Cú pháp: ...

Hàm apc_bin_load() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_bin_load() Tải một dữ liệu nhị phân vào tệp tin APC/bộ nhớ người dùng Cú pháp: bool apc_bin_load ( string $data [, int $flags = ...

Hàm strtolower() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm strtolower() chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường. Lưu ý: Chức năng này là nhị phân an toàn. Cú pháp: strtolower(string) Ví dụ: ...

Hàm ucfirst() trong PHP

4 tháng ago in H
Định nghĩa và cách sử dụng Hàm ucfirst() chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa. Cú pháp: ucfirst(string) Mô tả string ...

Hàm apc_bin_dumpfile() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_bin_dumpfile() xuất ra một tập tin nhị phân của các tệp tin lưu trữ và các biến người dùng vào một tệp tin. Cú pháp: ...