AngularJS services

1 tháng trước | S
Services trong AngularJS là các đối tượng mà cho phép sử dụng các kĩ thuật dependency injection (DI). Và ngoài ra có thể giúp tổ chức ...

Domain .io

1 tháng trước | D
IO là viết tắt của Indian Ocean, .io là tên miền (domain) quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh.  Tuy nhiên, ...

Middleware trong lập trình web

1 tháng trước | M
Trong lập trình Web, Middleware sẽ đóng vai trò trung gian giữa request/response (tương tác với người dùng) và các xử lý logic bên ...

Middleware

1 tháng trước | M
Middleware là phần mềm máy tính với nhiệm vụ kết nối các thành phần phần mềm hoặc các ứng dụng với nhau, là một phần mềm có nhiệm vụ ...

Endpoint

1 tháng trước | E
Endpoint là một URL cụ thể trong ứng dụng web API. Một Endpoint (URL) có thể làm được nhiều thứ bằng việc lựa chọn cách gọi theo giao ...

Callback

1 tháng trước | C
Callback là một đoạn code chạy được (thường là một hàm) được sử dụng như tham số truyền vào hàm khác. Hàm Callback được gọi ngay lập ...

Hàm setTimeout() trong Javascript

1 tháng trước | H
Hàm setTimeout() trong Javascript dùng để thiết lập một hàm nào đó  sẽ được thực thi  sau một khoảng thời gian xác định (mili giây). Cú ...

This trong Javascript

1 tháng trước | T
Từ khoá this trong Javascript được sử dụng để tham chiếu tới đối tượng hiện tại đang sử dụng. Từ khoá this có thể được sử dụng trong ...

Hàm constructor trong Javascript

1 tháng trước | H
Hàm constructor trong Javascript được dùng để định nghĩa các thuộc tính và phương thức ban đầu cho đối tượng được tạo ra sử dụng hàm ...

Symbol trong ES6

1 tháng trước | S
Symbol là một kiểu dữ liệu được sinh ra nhằm tao ra các giá trị duy nhất dùng để xử lý cho bài toán mang tính duy nhất (unique), mỗi ...

Rest Parameters trong ES6

2 tháng trước | R
Rest Parameters dịch theo tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin có nghĩa là tham số còn lại. Rest parameter trong ES6 giúp chúng ...

Hàm map() trong Javascript

2 tháng trước | H
Javascript Map Function được sử dụng để áp dụng một function vào trong mỗi element của array. Từ đó, một array mới sẽ được tạo ra. ...

Strict Mode (Use strict)

2 tháng trước | S
<strong>Use strict</strong> dịch sang tiếng việt thì có nghĩa là sử dụng sự nghiêm ngặt. Khi một đoạn lệnh được khai ...

Lexical scope trong Javascript

2 tháng trước | L
Lexical scope là không gian biến được khai báo ở trong hàm (function). Từ khoá “var” được dùng để khai báo biến trong lexical scope của ...

Block scope trong Javascript

2 tháng trước | B
Block scope là không gian biến được khai báo giữa 1 cặp dấu ngoặc nhọn “{…}”. Từ khoá “let” và “const” được dùng để khai ...