CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP

2 tháng ago in C
CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP sẽ thực thi và in ra kết quả luôn nếu false còn true thì sẽ trả kết qua tại hàm curl_exec, thế ...

Magic methos trong php

2 tháng ago in M
Magic methos trong php là những phương thức rất đặc biệc trong PHP bởi Magic methos có nhiệm vụ bắt một sự kiện (event) nào đó khi ...

Hàm empty() trong PHP

2 tháng ago in H
Hàm empty() trong php dùng để kiểm tra một biến nào đó có giá trị rỗng hoặc chưa được khởi tạo hay không.  Giả sử ta có biến $var và ...

Hàm isset() Trong PHP

2 tháng ago in H
Hàm isset() trong php được dùng để kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo ...

Hàm var_dump()

2 tháng ago in H
Hàm var_dump()trong PHP sẽ in ra thông tin của biến đó bao gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị biến ấy. Cú pháp: var_dump( $bien); Với ...

Hàm mysqli_free_result()

2 tháng ago in H
Hàm mysqli_free_result () là hàm PHP dùng để giải phóng bộ nhớ kết hợp với kết quả. Ví dụ: <?php ...

Hàm mysqli_query()

2 tháng ago in H
Hàm mysqli_query() là hàm trong PHP dùng để thực thi câu truy vấn bất kỳ trong MySQL, MySQLi Ví dụ: $conn = mysqli_connect('localhost', ...

Hàm mysqli_close()

2 tháng ago in H
Hàm mysqli_close() là hàm PHP dùng để hủy kết nối với MySql Cú pháp: mysqli hướng thủ tục -Để hủy kết nối với phương thức này thì các ...

Hàm mysqli_connect()

2 tháng ago in H
Hàm mysqli_connect sẽ mở một connect tới MySQL với các tham số như sau: mysqli_connect($host, $user, $password, $database, $port, ...

Abstract trong PHP

2 tháng ago in A
Lớp Abstract sẽ định nghĩa các hàm (phương thức) mà từ đó các lớp con sẽ kế thừa nó và Overwrite lại (tính đa hình). Tất cả các phương ...

PhpStorm

2 tháng ago in P
JetBrains PhpStorm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) đặc biệt dành cho các nhà phát triển web, những người cần những công cụ ...

Hàm hủy trong PHP

2 tháng ago in H
Hàm hủy trong PHP sẽ được gọi khi class đó được hủy. Nó thường dùng để giải phóng tài nguyên của một class và trong một class có thể có ...

Hàm khởi tạo trong PHP

2 tháng ago in H
Hàm khởi tạo cũng là một hàm bình thường nhưng có điểm đặc biệt là nó luôn luôn được gọi tới khi ta khởi tạo một đối tượng. Hàm khởi ...

Mức truy cập public trong PHP

2 tháng ago in M
Mức truy cập public là mức truy cập thoáng nhất bởi vì bạn có thể truy cập tới các phương thức và thuộc tính ở bất cứ đâu, dù trong nộ ...

Mức truy cập protected trong PHP

2 tháng ago in M
Mức truy cập protected chỉ cho phép truy xuất nội bộ trong lớp đó và lớp kế thừa, riêng ở bên ngoài lớp sẽ không truy xuất được Mức ...