Khái niệm, định nghĩa Bypass là gì?

Bypass là một thuật ngữ riêng của các attacker dùng để chỉ việc vượt qua một “bức tường” của một hệ thống nào đó bằng một phương pháp, thủ thuật riêng một cách trái phép.

Ví dụ: Bypass cloudflare để lấy IP thật của server.