CakePHP

CakePHP là một Framework cho php. Mục đích của nó là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, mạnh mẽ ,linh họa .Và điều quan trọng là CakePHP là một OpenSource (miễn phí). Để sử dụng nó, yêu cầu người làm phải biết những kiến thức như: Cơ bản về PHP và HTML, Kiến trúc MVC,Lập trình hướng đối tượng.

* Một số tính năng của CakePHP :

• Nguồn mở, miễn phí, có cộng đồng sử dụng và hỗ trợ rộng lớn
• Tương thích PHP4 và PHP5
• Mô hình MVC
• Đa ngôn ngữ
• Sinh code tự động
• Caching
• Phân quyền (ACL)
• Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
• Xây dựng nhiều thư viện hỗ trợ cho View như: Ajax, HTML Form, Javascript…
• Xây dựng nhiều thư viện hỗ trợ cho Controller: Email, Security, Session, Cookies, Request Handling
• Dễ dàng viết thêm thư viện hỗ trợ, liên kết với ứng dụng khác (thông qua vendors)
• Đa giao diện
• Hỗ trợ nhiều hệ quản trị CSDL