Khái niệm, định nghĩa compact() trong Laravel là gì?

compact() trong Laravel dùng khi muốn truyền thêm nhiều dữ liệu hơn vào view.

Ví dụ

$name = 'Hùng Tóp';
$age = 25;
return view('welcome', compact('name', 'age'));