Khái niệm, định nghĩa Controller trong mô hình MVC là gì?

Controller đóng vài trò trung gian giữa ModelView. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, load model tương ứng và gửi data qua view tương ứng rồi trả kết quả về cho client