Apponfly

2 năm ago in A
Apponfly là một nhà cung cấp dịch vụ VPS cloud vừa mới xuất hiện, sử dụng công nghệ ảo hóa đám mây, giúp tạo VPS cực nhanh, chỉ trong ...

Alert() trong Javascript

2 năm ago in A
Hàm alert() trong Javascript có nhiệm vụ in một thông báo popup, nó có một tham số truyền vào và tham số này chính là nội dung ta muốn ...

Account

2 năm ago in A
Tài khoản (Account) là sự kết hợp của hai yếu tố username (tên người dùng) và password (mật khẩu) do một dịch vụ nào đó đã cung cấp cho ...

A10-Unvalidated Redirects and Forwards

2 năm ago in A
A10-Unvalidated Redirects and Forwards là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Các ứng dụng web thường chuyển hướng người dùng ...

A9-Insufficient Transport Layer Protection

2 năm ago in A
A9-Insufficient Transport Layer Protection là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Thông tin xác thực được truyền qua môi ...

A8-Failure to Restrict URL Access

2 năm ago in A
A8-Failure to Restrict URL Access là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Hầu hết các ứng dụng thường thực hiện kiểm soát việc ...

A7-Insecure Cryptographic Storage

2 năm ago in A
A7-Insecure Cryptographic Storage là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Rất nhiều ứng dụng web không quan tâm đến việc bảo ...

A6-Security Misconfiguration

2 năm ago in A
A6-Security Misconfiguration là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Các yêu cầu về bảo mật ứng dụng web cũng bao gồm việc cấu ...

A5-Cross Site Request Forgery (CSRF)

2 năm ago in A
A5-Cross Site Request Forgery (CSRF) là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Một cuộc tấn công CSRF yêu cầu một người dùng đã ...

A4-Insecure Direct Object References

2 năm ago in A
A4-Insecure Direct Object References là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Nguy cơ trong nhóm A4 thường được gặp trong ...

A2-Cross Site Scripting (XSS)

2 năm ago in A
A2-Cross Site Scripting (XSS) là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. XSS xuất hiện khi một ứng dụng web cho phép người dùng ...

A1-Injection

2 năm ago in A
A1-Injection là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Nhóm A1-Injection này bao gồm các lỗ hổng như SQL injection, OS command ...

ARM (Advanced RISC Machine)

2 năm ago in A
Khái niệm, định nghĩa ARM Cấu trúc ARM (viết tắt từ tên gốc là Advanced RISC Machine) là một loại cấu trúc vi xử lý 32 bit và 64 bit ...