Hướng dẫn cài tool GoE

1 tháng ago in H
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Tool GoE: TẢI TRỌNG BỘ TOOL GOE TẠI ĐÂY (GỒM PHẦN MỀM BỔ TRỢ + ANTI BAN + TOOL GOE) Pass giải nén là 123 Lưu ...

Hủy kết bạn & chặn trên Facebook

4 tháng ago in H
Chặn Để ngăn ai đó làm phiền bạn, bạn có thể hủy kết bạn hoặc chặn họ. Bất kỳ ai mà bạn hủy kết bạn hoặc chặn đều sẽ không được thông ...

Hàm array_column() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_column() trong PHP trả về các giá trị từ một cột đơn trong mảng đầu vào. Cú pháp ...

Hàm array_chunk() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_chunk() trong PHP chia một mảng thành một số lượng là size các Chunk. Chunk cuối có thể chứa một số lượng phần tử ít ...

Hàm array() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array() trong PHP trả về một mảng các tham số. Các tham số có thể được cung cấp một chỉ mục với toán tử => trong PHP. Cú pháp Cú ...

Hàm array_change_key_case() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_change_key_case() là hàm trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường. Cú pháp ...

Hàm apc_cas()

4 tháng ago in H
Hàm apc_cas() cập nhật một giá trị cũ với một giá trị mới Cú pháp: bool apc_cas ( string $key , int $old , int $new ) cập nhật giá trị ...

Hàm apc_cache_info() trong PHP

4 tháng ago in H
Truy xuất thông tin đã lưu trữ trong kho dữ liệu của APC Cú pháp array apc_cache_info ([ string $cache_type = "" [, bool $limited = ...

Hàm apc_bin_loadfile trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_bin_loadfile – Nạp một dữ liệu nhị phân từ một tệp tin vào tệp tin APC / bộ nhớ cache của người dùng Cú pháp: ...

Hàm apc_bin_load() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_bin_load() Tải một dữ liệu nhị phân vào tệp tin APC/bộ nhớ người dùng Cú pháp: bool apc_bin_load ( string $data [, int $flags = ...

Hàm strtolower() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm strtolower() chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường. Lưu ý: Chức năng này là nhị phân an toàn. Cú pháp: strtolower(string) Ví dụ: ...

Hàm ucfirst() trong PHP

4 tháng ago in H
Định nghĩa và cách sử dụng Hàm ucfirst() chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa. Cú pháp: ucfirst(string) Mô tả string ...

Hàm apc_bin_dumpfile() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_bin_dumpfile() xuất ra một tập tin nhị phân của các tệp tin lưu trữ và các biến người dùng vào một tệp tin. Cú pháp: ...

Hàm apc_bin_dump() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_bin_dump() get một tập nhị phân và các biến người dùng Cú pháp: string apc_bin_dump ([ array $files = ...