Hàm empty() trong PHP

3 ngày ago in H
Hàm empty() trong php dùng để kiểm tra một biến nào đó có giá trị rỗng hoặc chưa được khởi tạo hay không.  Giả sử ta có biến $var và ...

Hàm isset() Trong PHP

3 ngày ago in H
Hàm isset() trong php được dùng để kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo ...

Hàm var_dump()

4 ngày ago in H
Hàm var_dump()trong PHP sẽ in ra thông tin của biến đó bao gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị biến ấy. Cú pháp: var_dump( $bien); Với ...

Hàm mysqli_free_result()

4 ngày ago in H
Hàm mysqli_free_result () là hàm PHP dùng để giải phóng bộ nhớ kết hợp với kết quả. Ví dụ: <?php ...

Hàm mysqli_query()

4 ngày ago in H
Hàm mysqli_query() là hàm trong PHP dùng để thực thi câu truy vấn bất kỳ trong MySQL, MySQLi Ví dụ: $conn = mysqli_connect('localhost', ...

Hàm mysqli_close()

4 ngày ago in H
Hàm mysqli_close() là hàm PHP dùng để hủy kết nối với MySql Cú pháp: mysqli hướng thủ tục -Để hủy kết nối với phương thức này thì các ...

Hàm mysqli_connect()

5 ngày ago in H
Hàm mysqli_connect sẽ mở một connect tới MySQL với các tham số như sau: mysqli_connect($host, $user, $password, $database, $port, ...

Hàm hủy trong PHP

5 ngày ago in H
Hàm hủy trong PHP là hàm tự động gọi sau khi đối tượng bị hủy, nó thường được sử dụng để giải phóng bộ nhớ chương trình. Trong đối ...

Hàm khởi tạo trong PHP

5 ngày ago in H
Hàm khởi tạo cũng là một hàm bình thường nhưng có điểm đặc biệt là nó luôn luôn được gọi tới khi ta khởi tạo một đối tượng. Hàm khởi ...

Header response parameters

1 tuần ago in H
Header response parameters là các thông số kèm theo khi server gửi kết quả về cho client.

Header request parameters

1 tuần ago in H
Header request parameters là các thông số kèm theo khi gửi yêu cầu lên server

Header Parameters

1 tuần ago in H
Khi thao tác với các website thì chúng ta có hai hành động, thứ nhất đó là gửi yêu cầu lên server và ta gọi là request, hành động thứ ...

Hàm Filters trong PHP

1 tuần ago in H
PHP Filters là một extension được tích hợp sẵn vào thư viện của PHP, đây là một thư viện dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu ...

Hàm header() trong php

1 tuần ago in H
Hàm header() trong php được dùng để gửi một HTTP header thô tới trình duyệt. Trong tiếng anh thì có định nghĩa như sau: header() is ...

Hàm MIN trong SQL

1 tuần ago in H
Hàm MIN trong SQL được sử dụng để trả lại giá trị tối thiểu của một biểu thức trong câu lệnh SELECT. Ví dụ, bạn muốn biết mức lương tối ...