Hằng số __TRAIT__ trong PHP

4 tháng ago in H
__TRAIT__ là Magic constants – Tên của trait đang chạy. Tên trait bao gồm namespace  đã được khai báo (ví dụ: Foo\Bar).

Hằng số __CLASS__ trong PHP

4 tháng ago in H
__CLASS__ lấy tên của lớp đang thi hành. Thuộc Magic constants Tên lớp bao gồm không gian tên đã được khai báo trong (ví dụ: Foo \ ...

Hằng số __DIR__ trong PHP

4 tháng ago in H
__DIR__ thuộc hằng số ma thuật của PHP, thư mục của tập tin. Nếu được sử dụng bên trong một tệp đính kèm, thư mục của tệp được include ...

Hằng số __FILE__ trong PHP

4 tháng ago in H
Hằng số __FILE__ trong PHP thuộc hằng số ma thuật, đường dẫn đầy đủ và tên tệp của tệp với các liên kết được giải quyết. Nếu được sử ...

Hàm apc_add() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm apc_add() – Cache một biến mới trong kho dữ liệu. Lưu một biến trong kho dữ liệu, chỉ khi nó chưa được lưu trữ. Lưu ý: Không ...

Hàm file_exists() trong PHP

5 tháng ago in H
Hàm file_exists() trong PHP kiểm tra xem file hoặc thư mục có tồn tại không. Trả về TRUE nếu file hoặc thư mục được xác định ...

Hàm empty() trong PHP

5 tháng ago in H
Hàm empty() trong php dùng để kiểm tra một biến nào đó có giá trị rỗng hoặc chưa được khởi tạo hay không.  Giả sử ta có biến $var và ...

Hàm isset() Trong PHP

5 tháng ago in H
Hàm isset() trong php được dùng để kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo ...

Hàm var_dump()

5 tháng ago in H
Hàm var_dump()trong PHP sẽ in ra thông tin của biến đó bao gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị biến ấy. Cú pháp: var_dump( $bien); Với ...

Hàm mysqli_free_result()

5 tháng ago in H
Hàm mysqli_free_result () là hàm PHP dùng để giải phóng bộ nhớ kết hợp với kết quả. Ví dụ: <?php ...