Hàm mysqli_close()

8 tháng ago in H
Hàm mysqli_close() là hàm PHP dùng để hủy kết nối với MySql Cú pháp: mysqli hướng thủ tục -Để hủy kết nối với phương thức này thì các ...

Hàm mysqli_connect()

8 tháng ago in H
Hàm mysqli_connect sẽ mở một connect tới MySQL với các tham số như sau: mysqli_connect($host, $user, $password, $database, $port, ...

Hàm hủy trong PHP

8 tháng ago in H
Hàm hủy trong PHP sẽ được gọi khi class đó được hủy. Nó thường dùng để giải phóng tài nguyên của một class và trong một class có thể có ...

Hàm khởi tạo trong PHP

8 tháng ago in H
Hàm khởi tạo cũng là một hàm bình thường nhưng có điểm đặc biệt là nó luôn luôn được gọi tới khi ta khởi tạo một đối tượng. Hàm khởi ...

Header response parameters

8 tháng ago in H
Header response parameters là các thông số kèm theo khi server gửi kết quả về cho client.

Header request parameters

8 tháng ago in H
Header request parameters là các thông số kèm theo khi gửi yêu cầu lên server

Header Parameters

8 tháng ago in H
Khi thao tác với các website thì chúng ta có hai hành động, thứ nhất đó là gửi yêu cầu lên server và ta gọi là request, hành động thứ ...

Hàm Filters trong PHP

8 tháng ago in H
PHP Filters là một extension được tích hợp sẵn vào thư viện của PHP, đây là một thư viện dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu ...

Hàm header() trong php

8 tháng ago in H
Hàm header() trong php được dùng để gửi một HTTP header thô tới trình duyệt. Trong tiếng anh thì có định nghĩa như sau: header() is ...

Hàm MIN trong SQL

8 tháng ago in H
Hàm MIN trong SQL được sử dụng để trả lại giá trị tối thiểu của một biểu thức trong câu lệnh SELECT. Ví dụ, bạn muốn biết mức lương tối ...

Hàm input trong Python

9 tháng ago in H
Hàm input trong Py là hàm dùng để nhập, nhận dữ liệu từ bàn phím người dùng. Sử dụng với cú pháp như sau: input(something) Trong đó, ...

Hàm range() trong Python

9 tháng ago in H
Trong Python, hàm range() có chức năng tạo ra một danh sách các số nguyên liên tục Ví dụ: numbers = list(range(10)) print(numbers) Kết ...

Hàm append() trong Python

9 tháng ago in H
Hàm append() trong python phụ thêm đối tượng obj vào cuối list. Ví dụ: aList = [123, 'xyz', 'hoang', 'abc']; aList.append( 2015 ); ...

Hàm len() trong python

9 tháng ago in H
Hàm len() trả về số phần tử trong list. Cho biết độ dài của list đó. Ví dụ: name = ["nguyen","anh","hung"] print(len(name)) Kết quả trả về: 3

Hướng dẫn cài đặt tool Aimtec

9 tháng ago in H
AimTec cài đặt và sử dụng cũng giống như LCS và VnBoL rất đơn giản. Hướng dẫn sử dụng Tool Aimtec: Bước 1: Tải Tool Aimtec về và chạy ...