Hreflang

1 năm ago in H
Khái niệm Hreflang là một trong những thẻ (tag) quan trọng giúp xác định ngôn ngữ trang web của bạn với các công cụ tìm kiếm. Thẻ này ...

Hàm trim trong Php

1 năm ago in H
Hàm trim($string, $ky_tu); Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng ...

Hàm strpos trong Php

1 năm ago in H
Hàm strpos($str, $chuoi_tim ) tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy. echo ...

Hàm strstr trong php

1 năm ago in H
Hàm strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc ) tách một chuỗi bắt đầu từ  $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi. echo strstr('vlo.vn Xin Chào', ...

Hàm substr trong php

1 năm ago in H
Hàm substr( $string,  $start, $length ) này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length ...

Hàm strip_tags trong php

1 năm ago in H
Hàm strip_tags( $string, $allow_tags ) này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags. echo ...

Hàm html_entity_decode trong php

1 năm ago in H
Ngược lại với htmlentities, hàm html_entity_decode($string) này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng. ...

Hàm htmlentities trong Php

1 năm ago in H
Hàm htmlentities($str) này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang  dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể ...

Hàm sha1 trong php

1 năm ago in H
Hàm sha1($string) này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký tự (mã hóa sha1) echo sha1('vlo.vn'); // kết quả ...

Hàm md5 trong php

1 năm ago in H
Hàm md5( $str) này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5). echo md5('vlo.vn'); // Kết quả: b0b560e5e8c0a43040bf5b378253ef4e

Hàm str_replace trong php

1 năm ago in H
Hàm str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon ) này tìm kiếm và thay thế chuỗi. $str = 'VLo Xin Chào Các Bạn'; $str = ...

Hàm str_repeat trong Php

1 năm ago in H
Hàm str_repea này trả về số từ trong chuỗi $str. Ví dụ echo str_word_count('VLo xin chao cac ban'); // kết quả là 5

Hàm str_word_count trong Php

1 năm ago in H
Hàm str_word_count($str) này trả về số từ trong chuỗi $str. Ví dụ: echo str_word_count('freetuts xin chào các bạn'); // kết quả là 5

Hàm strlen trong PHP

1 năm ago in H
Hàm strlen($string) này đếm số ký tự của chuỗi $string. Ví dụ: echo strlen('vlo.vn'); // kết quả: 6

Hàm ord trong Php

1 năm ago in H
Hàm ord ( $string ) này trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi $string. echo ord ('Ab'); // kết quả: 65