Hệ thống song song

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống song song: Ngoài các hệ thống chỉ có một bộ xử lý còn có các hệ thống có nhiều bộ xử lý cùng chia xẻ hệ thống đường ...

Hệ thống chia xẻ thời gian

3 năm ago in H
Hệ thống chia xẻ thời gian là một mở rộng logic của hệ đa chương. Hệ thống này còn được gọi là hệ thống đa nhiệm (multitasking). Nhiều ...

Hệ thống xử lý theo lô đa chương

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống xử lý theo lô đa chương: Khi có nhiều công việc cùng truy xuất lên thiết bị, vấn đề lập lịch cho các công việc là ...

Hệ thống xử lý theo lô

3 năm ago in H
Trong giai đoạn 1955 – 1965, hệ thống xử lý theo lô ra đời, nó lưu các yêu cầu cần thực hiện lên băng từ, và hệ thống sẽ đọc và thi ...

Operating system – Hệ điều hành

3 năm ago in H
* Khái niệm Hệ điều hành: Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa ngƣời sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. ...

Half-duplex – Bán song công

3 năm ago in H
Nếu tại mỗi thời điểm tín hiệu chỉ có thể chạy theo một hướng, kênh truyền thông được gọi là bán song công (half-duplex). Ví dụ về hệ ...

HTTP – HyperText Transfer Protocol

3 năm ago in H
* Khái niệm HTTP: HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức ...

HTML

3 năm ago in H
– HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language ( Hiểu nghĩa là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng thẻ” ). – HTML không phải ...