Hàm explode trong php

2 năm ago in H
Hàm explode ( $delimiter , $string) này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter. ...

Hàm crc32 trong PHP

2 năm ago in H
Hàm crc32 ( $str ) này sẽ chuyển chuỗi $str thành một dãy số nguyên (có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành). echo crc32 ...

Hàm stripslashes trong PHP

2 năm ago in H
Hàm stripslashes ($str) này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký tự \ trong chuỗi $str. echo stripslashes("Mot so ham 'xu ly chuoi' ...

Hàm addslashes trong php

2 năm ago in H
Hàm addslashes ( $str ) này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi $str. Ví dụ: echo addslashes ("Freetuts's a ...

Hàm addcslashes trong php

2 năm ago in H
Hàm addcslashes ($str, $char_list) này sẽ thêm dấu gạch chéo (\) đằng trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $char_list. Ví ...

Hệ thống Web

2 năm ago in H
Một hệ thống Web là một hệ thống cung cấp thông tin trên mạng Internet thông qua các thành phần như Máy chủ, trình ...

Hệ thống thông tin

2 năm ago in H
Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông ...

Hệ thống

3 năm ago in H
Định nghĩa Hệ thống: Hệ thống là tập hợp gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục ...

Hệ điều hành UNIX

3 năm ago in H
Unix Sự tiến hóa của Unix và các hệ điều hành tương tự Unix Công ty/Nhà phát triển Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, ...

Hệ điều hành mạng

3 năm ago in H
Hệ điều hành mạng là các hệ điều hành dùng để điều khiển sự hoạt động của mạng máy tính. Ngoài các chức năng cơ bản của một hệ điều ...

Hệ điều hành đa vi xử lý

3 năm ago in H
Hệ điều hành đa vi xử lý là các hệ điều hành dùng điều khiển sự hoạt động của các hệ thống máy tính có nhiều bộ vi xử lý. Các hệ điều ...

Hệ thống xử lý thời gian thực

3 năm ago in H
Hệ thống xử lý thời gian thực được sử dụng khi có những đòi hỏi khắt khe về thời gian trên các thao tác của bộ xử lý hoặc dòng dữ liệu, ...

Hệ thống phân tán

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống phân tán: Hệ thống phân tán cũng tương tự như hệ thống chia xẻ thời gian nhưng các bộ xử lý không chia xẻ bộ nhớ và ...

Hệ thống song song

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống song song: Ngoài các hệ thống chỉ có một bộ xử lý còn có các hệ thống có nhiều bộ xử lý cùng chia xẻ hệ thống đường ...