Hệ thống xử lý theo lô đa chương

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống xử lý theo lô đa chương: Khi có nhiều công việc cùng truy xuất lên thiết bị, vấn đề lập lịch cho các công việc là ...

Hệ thống xử lý theo lô

3 năm ago in H
Trong giai đoạn 1955 – 1965, hệ thống xử lý theo lô ra đời, nó lưu các yêu cầu cần thực hiện lên băng từ, và hệ thống sẽ đọc và thi ...

Operating system – Hệ điều hành

3 năm ago in H
* Khái niệm Hệ điều hành: Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa ngƣời sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. ...

Half-duplex – Bán song công

3 năm ago in H
Nếu tại mỗi thời điểm tín hiệu chỉ có thể chạy theo một hướng, kênh truyền thông được gọi là bán song công (half-duplex). Ví dụ về hệ ...

HTTP – HyperText Transfer Protocol

3 năm ago in H
* Khái niệm HTTP: HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức ...

HTML

3 năm ago in H
– HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language ( Hiểu nghĩa là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng thẻ” ). – HTML không phải ...