LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS

3 tháng ago in L
LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS là bảng kết nối trong LSR có chứa giá trị nhãn/FEC được gán và cổng ra cũng như thông tin về đóng ...

LSP (Đường chuyển mạch nhãn)

3 tháng ago in L
LSP (Đường chuyển mạch nhãn) trong MPLS là tuyến tạo ra từ đầu vào đến đầu ra của mạng MPLS dùng để chuyển tiếp gói của một FEC nào đó ...

LSR (Label switch Router)

3 tháng ago in L
LSR (Label switch Router) là thiết bị (Router hay Switch) sử dụng trong mạng MPLS để chuyển các gói tin bằng thủ tục phân phối nhãn. Có ...

Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS

3 tháng ago in L
Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS là một tập hợp có thứ tự các nhãn gắn theo gói để truyền tải thông tin về nhiều FEC mà gói nằm ...

Label (Nhãn) trong MPLS

3 tháng ago in L
Nhãn (Label) trong MPLS là một thực thể độ dài ngắn và cố định không có cấu trúc bên trong. Nhãn không trực tiếp mã hoá thông tin của ...

Lỗi 403 Forbidden/Access Denied

5 tháng ago in L
Lỗi 403 Forbidden/Access Denied là mã trạgn thái HTTP thông báo cho biết rằng bạn đang truy cập vào một nơi mà bạn không được phép, ...

Lỗi 402 (Payment required)

5 tháng ago in L
Lỗi 402 (Payment required) là mã lỗi yêu cầu trả tiền Mã lỗi này sẽ được phát triển trong tương lai

Lỗi 401

5 tháng ago in L
Lỗi 401 Unauthoried là một dạng mã trạng thái HTTP xuất hiện trên trình duyệt thông báo website tồn tại nhưng bạn không đủ quyền truy ...

Lỗi 400

5 tháng ago in L
400 Bad Request là mã trạng thái HTTP cho biết yêu cầu bạn gửi đến máy chủ bị sai hoặc gián đoạn và máy chủ không hiểu request này. Lỗi ...

Lừa đảo trên Facebook

7 tháng ago in L
Đôi khi, mọi người tạo các trang web giả mạo giống như Facebook và yêu cầu bạn đăng nhập. Đây là hành vi lừa đảo và đó là cách để cố ...

Lệnh SHOW COLUMNS trong SQL

8 tháng ago in L
Lệnh SHOW COLUMNS hiển thị thông tin về các cột trong một bảng nhất định. Ví dụ hiển thị thông tin về bảng user: SHOW COLUMNS FROM user ...

Lệnh SHOW TABLES trong SQL

8 tháng ago in L
Lệnh SHOW TABLES được sử dụng để hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL hiện đang được chọn.

Load Balancing

9 tháng ago in L
Cân bằng tải (Load Balancing) là một thành phần đóng vai trò quan trọng trong các cơ sở hạ tầng mạng ngày nay. Nó được dùng để cải ...