Spring Framework

3 tháng ago in S
Spring Framework là một bộ khung ứng dụng và bộ chứa đảo ngược điều khiển cho nền tảng Java. Chức năng tính của bộ khung này có thể áp ...

Spam trên Facebook

4 tháng ago in S
Spam có thể là bài viết, tin nhắn hoặc thậm chí là lời mời kết bạn. Nếu bạn nhìn thấy nội dung nào đó đáng ngờ hoặc nghe hấp dẫn đến ...

session_start() trong PHP

5 tháng ago in S
Dòng lệnh session_start() sẽ đăng ký phiên làm việc của người dùng trên Server, đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu ...

SELECT trong SQL

5 tháng ago in S
Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Kết quả được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả. ...

SVG (Scalable Vector Graphics)

5 tháng ago in S
SVG là viết tắt của Scalable Vector Graphics và nó là một ngôn ngữ để mô tả đồ họa 2D và các ứng dụng đồ họa trong XML và XML sau đó ...

Sự kiện trong Javascript

7 tháng ago in S
Sự kiện trong Javascript là một hành động nào đó tác động lên đối tượng HTML mà ta có thể bắt được sự kiện này và thực hiện những hành ...

Supervised Learning (Học có giám sát)

8 tháng ago in S
Học có giám sát (Supervised Learning) : Là quá trình phân lớp các đối tượng trong cơ sở dữ liệu dựa trên một tập các ví dụ huấn luyện ...

Socket

8 tháng ago in S
Socket là một giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface). Thông qua giao diện này, chúng ta có thể lập trình ...

Samsung Internet

8 tháng ago in S
Samsung Internet là trình duyệt web được phát triển dựa trên Chromium, nó tương tự như các trình duyệt web khác trên thị trường, nhưng ...

SNMP access control list (ACL)

9 tháng ago in S
Khi manager gửi không đúng community hoặc khi OID cần lấy lại không nằm trong view cho phép thì agent sẽ không trả lời. Tuy nhiên khi ...

SetRequest trong SNMP

9 tháng ago in S
SetRequest là bản tin được manager gửi cho agent để thiết lập giá trị cho một object nào đó. Ví dụ : Có thể đặt lại tên của một máy ...

sysName

9 tháng ago in S
sysName là object cho ta biết tên thiết bị hỗ trợ SNMP đó.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

9 tháng ago in S
Khái niệm SNMP SNMP – viết tắt của Simple Network Management Protocol (Giao thức quản lý mạng đơn gian) là một tập các thao tác cho ...