Slowloris Attack (Tấn công Slowloris)

2 năm ago in S
Là kĩ thuật tương tự như SYN flood (tạo nửa kết nối để làm cạn kiệt tài nguyên máy chủ) nhưng diễn ra ở lớp HTTP (lớp ứng dụng). Để tấn ...

Smurt Attack (Tấn công Smurt)

2 năm ago in S
Điều khiển các agent hay client tự gửi message đến một địa chỉ IP broadcast làm cho tất cả các máy trong subnet này gửi message đến hệ ...

Secondary Name Server (SNS)

2 năm ago in S
Secondary Name Server được thiết kế để sao lưu tất cả những dữ liệu trên PNS, như vậy khi PNS bị gián đoạn vì một lý do nào đó thì SNS ...

SRV (service)

2 năm ago in S
SRV (service) xác định những dịch vụ như những directory service Cú pháp: {IP-address} IN PTR {host-name}

SOA (Start of Authority)

2 năm ago in S
Bản ghi SOA (SOA Record) được hiểu là “Start of Authority“, tức là thông tin xác nhận từ phía máy chủ tiếp nhận của tên ...

Sinh trắc học

3 năm ago in S
Sinh trắc học hay Công nghệ sinh trắc học (tiếng Anh: Biometric) là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểmsinh học riêng ...

Thuật toán sắp xếp nổi bọt

3 năm ago in S
Sắp xếp nổi bọt Thông tin chung Phân loại: Giải thuật sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Ngẫu nhiên Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ ...

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

3 năm ago in S
* Khái niệm cơ bản: SMTP (tiếng Anh: Simple Mail Transfer Protocol – giao thức truyền tải thư tín đơn giản) là một chuẩn truyền ...

SCTP

3 năm ago in S
Trong mạng máy tính, Giao thức truyền vận điều khiển dòng (tiếng Anh: Stream Control Transmission Protocol hay viết tắt SCTP) là một ...

Switch

3 năm ago in S
Khái niệm Switch: Là thiết bị chuyển mạch để kết nối các đoạn mạng lại với nhau. Switch có khả năng kết nối được nhiều segment lại với ...

Shortcut

3 năm ago in S
Khái niệm: Shortcut có nghĩa là “đường tắt”, tác dụng là truy cập nhanh đến một ứng dụng nào đó trên máy mà không cần mở ...

Server

3 năm ago in S
Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần một hệ thống thông tin ...

Sitemap.xml

3 năm ago in S
Sitemap là một danh sách các page trên một website mà người dùng có thể truy cập. Sitemap XML là một cách mà chủ sở hữu website thông ...