Thông lượng (trong mạng máy tính)

8 tháng ago in T
Thông lượng (throughput) là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian và chính thông lượng mới là chỉ ...

Tệp CSV

8 tháng ago in T
Tệp CSV là một tệp giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi văn bản và số được lưu trong một tệp CSV, thật dễ dàng để di chuyển chúng ...

TVRip

9 tháng ago in T
TVRip là bản video được thu từ Tivi

TELECINE (TC)

9 tháng ago in T
TeleCine (TC) là máy phim số ghi phim từ băng. Âm thanh và hình ảnh có thể rất tốt, tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào chất lượng của máy. ...

TS (Telesync) video

9 tháng ago in T
Một bản video TS (Telesync) cũng tương tự như Cam, ngoại trừ việc nó sử dụng nguồn âm thanh bên ngoài (rất có thể là một jack âm thanh ...

PRIMARY KEY trong SQL

9 tháng ago in T
Một PRIMARY KEY là một trường trong một bảng mà nhận diện một cách duy nhất mỗi hàng/bản ghi trong một bảng dữ liệu. Các PRIMARY KEY ...

.ctp

9 tháng ago in T
.ctp là đuôi định dạng của file trong thư mục View của framework CakePhp. Một framework mở theo mô hình MVC, có khả năng bảo mật cao.

Thuộc tính Placeholder trong HTML

10 tháng ago in T
Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người ...

Thẻ Base trong HTML

10 tháng ago in T
Khái niệm Tag <base> định một địa chỉ mặc định hoặc một mục tiêu mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang. Tag ...

TLS (Secure Sockets Layer)

10 tháng ago in T
TLS (tiếng Anh: Transport Layer Security: “Bảo mật tầng truyền tải”), cùng với SSL (Secure Sockets Layer: “Tầng ổ bảo ...

Tín hiệu số

1 năm ago in T
Tín hiệu số là tín hiệu đã được lấy mẫu và lượng tử hóa.

Tín hiệu tương tự

1 năm ago in T
Tín hiệu tương tự là tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian.

Tính đóng gói

1 năm ago in T
Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các ...

Tính đa hình

1 năm ago in T
Tính đa hình cho phép các chức năng (method) khác nhau được thực thi khác nhau trên các đối tượng khác nhau. Nói nôm na đơn giản hơn là ...

Tính kế thừa

1 năm ago in T
Tính kế thừa ở đây là gì ? Là sự kế thừa, tái sử dụng phương thức, thuộc tính của lớp cơ sở. Và lớp kế thừa được gọi là lớp con, nó sẽ ...