Thanh ghi SI, DI

3 năm ago in T
Hai thanh ghi SI (Chỉ số nguồn – Source Index) và DI (Chỉ số đích – Destination Index) thường được sử dụng trong các thao ...

Thanh ghi IP

3 năm ago in T
Thanh ghi IP (con trỏ chỉ dẫn – Instruction Pointer): Đây là một thanh ghi rất quan trọng, nó được cập nhật mỗi khi có một lệnh ...

Thanh ghi BP

3 năm ago in T
Thanh ghi BP (con trỏ cơ sở – Base Poiter): Thanh ghi này được sử dụng để truy nhập dữ liệu trong ngăn xếp. Tuy nhiên khác với ...

Thanh ghi SP

3 năm ago in T
Thanh ghi SP (con trỏ ngăn xếp – Stack Poiter): Thanh ghi này luôn trỏ đến đỉnh hiện thời của stack – ngăn xếp. Các bạn xem ...