Thanh ghi SI, DI

2 năm ago in T
Hai thanh ghi SI (Chỉ số nguồn – Source Index) và DI (Chỉ số đích – Destination Index) thường được sử dụng trong các thao ...

Thanh ghi IP

2 năm ago in T
Thanh ghi IP (con trỏ chỉ dẫn – Instruction Pointer): Đây là một thanh ghi rất quan trọng, nó được cập nhật mỗi khi có một lệnh ...

Thanh ghi BP

2 năm ago in T
Thanh ghi BP (con trỏ cơ sở – Base Poiter): Thanh ghi này được sử dụng để truy nhập dữ liệu trong ngăn xếp. Tuy nhiên khác với ...

Thanh ghi SP

2 năm ago in T
Thanh ghi SP (con trỏ ngăn xếp – Stack Poiter): Thanh ghi này luôn trỏ đến đỉnh hiện thời của stack – ngăn xếp. Các bạn xem ...

Thanh ghi

2 năm ago in T
Khái niệm registers: Trong kiến trúc máy tính, một thanh ghi (registers) là một bộ nhớ dung lượng nhỏ và rất nhanh được sử dụng để tăng ...

Thuật toán sắp xếp đếm phân phối

3 năm ago in T
Sắp xếp đếm phân phối là một phương pháp sắp xếp có độ phức tạp tuyến tính. Nó dựa trên giả thiết rằng, các khoá cần sắp xếp là các số ...

Thật toán sắp xếp theo cơ số

3 năm ago in T
Sắp xếp theo cơ số (radix sort) dựa trên tính chất “số” của các khóa. Trong giải thuật sắp xếp theo cơ số, ta không chỉ so ...

Thuật toán sắp xếp nhanh

3 năm ago in T
Sắp xếp nhanh (quicksort) là một thuật toán theo tư tưởng chia để trị, nó dựa trên thủ tục phân chia như sau: để chia một dãy ta chọn ...

Thuật toán sắp xếp vun đống

3 năm ago in T
Sắp xếp vun đống (heapsort) là một trong các phương pháp sắp xếp chọn. Ở mỗi bước của sắp xếp chọn ta chọn phần tử lớn nhất (hoặc nhỏ ...