Thuật toán sắp xếp trộn

3 năm ago in T
Sắp xếp trộn Thông tin chung Phân loại: Giải thuật sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Khác nhau Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ liệu: ...

Thuật toán sắp xếp chọn

3 năm ago in T
Sắp xếp chọn Thông tin chung Phân loại: Thuật toán sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Ngẫu nhiên Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp chèn

3 năm ago in T
Sắp xếp chèn Thông tin chung Phân loại: Sắp xếp chèn Cấu trúc dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu mảng Phức tạp thời gian: О(n2) Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp so sánh

3 năm ago in T
Sắp xếp so sánh: Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp so sánh nếu trong quá trình thực hiện thuật toán ta tiến hành so sánh các ...

Thuật toán sắp xếp ổn định

3 năm ago in T
Sắp xếp ổn định Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp ổn định nếu sau khi tiến hành sắp xếp vị trí tương đối giữa các phần tử bằng ...

Thuật toán sắp xếp

3 năm ago in T
Khái niệm: Thuật toán sắp xếp là một thuật toán sắp xếp các phần tử của một danh sách (hoặc một mảng) theo thứ tự (tăng hoặc giảm). ...

Tìm kiếm nhị phân

3 năm ago in T
Khái niệm hiểu: Trong khoa học máy tính, thuật toán tìm kiếm nhị phân là một thuật toán dùng để tìm kiếm phần tử trong một danh sách đã ...

Tìm kiếm tuyến tính – Linear search

3 năm ago in T
Giải thuật Tìm kiếm tuần tự (tiếng Anh Sequential search) hay tìm kiếm tuyến tính (tiếng Anh linear search) là một kỹ thuật tìm kiếm ...

Tầng ứng dụng mô hình OSI

3 năm ago in T
* Khái niệm, nhiệm vụ tầng ứng dụng mô hình OSI: Tầng ứng dụng là tầng thứ 7 của mô hình OSI, tầng này cung cấp về giao diện giữa các ...

Tiến trình

3 năm ago in T
Một tiến trình là một chương trình đang được thi hành. Một tiến trình phải sử dụng tài nguyên nhƣ thời gian sử dụng CPU, bộ nhớ, tập ...

Thiết bị ngoại vi

3 năm ago in T
Khái niệm: Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với tính năng nhập ...

Thuật toán mã hóa

3 năm ago in T
Thuật toán mã hóa là một thuật toán nhằm mã hóa thông tin của chúng ta, biến đổi thông tin từ dạng rõ sang dạng mờ, để ngăn cản việc ...

Truyền tin – Transmission

3 năm ago in T
Truyền tin(transmission): Là quá trình dịch chuyển thông tin từ điểm này sang điểm khác trong một môi trường xác định. Hai điểm này sẽ ...

TELNET

3 năm ago in T
TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork) là một giao thức mạng (network protocol) được dùng trên các kết nối với Internet hoặc các kết ...

TCP – Transmission Control Protocol

3 năm ago in T
* Khái niệm về giao thức TCP: Giao thức TCP (Transmission Control Protocol – “Giao thức điều khiển truyền vận“) là ...