Thanh ghi

3 năm ago in T
Khái niệm registers: Trong kiến trúc máy tính, một thanh ghi (registers) là một bộ nhớ dung lượng nhỏ và rất nhanh được sử dụng để tăng ...

Thuật toán sắp xếp đếm phân phối

3 năm ago in T
Sắp xếp đếm phân phối là một phương pháp sắp xếp có độ phức tạp tuyến tính. Nó dựa trên giả thiết rằng, các khoá cần sắp xếp là các số ...

Thật toán sắp xếp theo cơ số

3 năm ago in T
Sắp xếp theo cơ số (radix sort) dựa trên tính chất “số” của các khóa. Trong giải thuật sắp xếp theo cơ số, ta không chỉ so ...

Thuật toán sắp xếp nhanh

3 năm ago in T
Sắp xếp nhanh (quicksort) là một thuật toán theo tư tưởng chia để trị, nó dựa trên thủ tục phân chia như sau: để chia một dãy ta chọn ...

Thuật toán sắp xếp vun đống

3 năm ago in T
Sắp xếp vun đống (heapsort) là một trong các phương pháp sắp xếp chọn. Ở mỗi bước của sắp xếp chọn ta chọn phần tử lớn nhất (hoặc nhỏ ...

Thuật toán sắp xếp trộn

3 năm ago in T
Sắp xếp trộn Thông tin chung Phân loại: Giải thuật sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Khác nhau Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ liệu: ...

Thuật toán sắp xếp chọn

3 năm ago in T
Sắp xếp chọn Thông tin chung Phân loại: Thuật toán sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Ngẫu nhiên Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp chèn

3 năm ago in T
Sắp xếp chèn Thông tin chung Phân loại: Sắp xếp chèn Cấu trúc dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu mảng Phức tạp thời gian: О(n2) Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp so sánh

3 năm ago in T
Sắp xếp so sánh: Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp so sánh nếu trong quá trình thực hiện thuật toán ta tiến hành so sánh các ...

Thuật toán sắp xếp ổn định

3 năm ago in T
Sắp xếp ổn định Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp ổn định nếu sau khi tiến hành sắp xếp vị trí tương đối giữa các phần tử bằng ...

Thuật toán sắp xếp

3 năm ago in T
Khái niệm: Thuật toán sắp xếp là một thuật toán sắp xếp các phần tử của một danh sách (hoặc một mảng) theo thứ tự (tăng hoặc giảm). ...

Tìm kiếm nhị phân

3 năm ago in T
Khái niệm hiểu: Trong khoa học máy tính, thuật toán tìm kiếm nhị phân là một thuật toán dùng để tìm kiếm phần tử trong một danh sách đã ...

Tìm kiếm tuyến tính – Linear search

3 năm ago in T
Giải thuật Tìm kiếm tuần tự (tiếng Anh Sequential search) hay tìm kiếm tuyến tính (tiếng Anh linear search) là một kỹ thuật tìm kiếm ...

Tầng ứng dụng mô hình OSI

3 năm ago in T
* Khái niệm, nhiệm vụ tầng ứng dụng mô hình OSI: Tầng ứng dụng là tầng thứ 7 của mô hình OSI, tầng này cung cấp về giao diện giữa các ...

Tiến trình

3 năm ago in T
Một tiến trình là một chương trình đang được thi hành. Một tiến trình phải sử dụng tài nguyên nhƣ thời gian sử dụng CPU, bộ nhớ, tập ...