Tiêu chuẩn ANSI

1 năm ago in T
Tiêu chuẩn ANSI là bộ tiêu chuẩn Hoa Kỳ do tổ chức ANSI (American National Standards Intitute: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) đưa ...

Token Ring

1 năm ago in T
Ngoài Ethernet LAN một công nghệ LAN chủ yếu khác đang được dùng hiện nay là Token Ring. Nguyên tắc của mạng Token Ring được định nghĩa ...

Token passing

1 năm ago in T
Token passing là phương pháp truy nhập xác định, là một phương pháp truy cập dùng trong mạng Token Ring, trong đó các xung đột được ...

Transact-SQL

1 năm ago in T
Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American ...

Transaction

1 năm ago in T
Transaction là một tiến trình xử lý có xác định điểm đầu và điểm cuối, được chia nhỏ thành các operation (phép thực thi) , tiến trình ...

Tốc độ mạng (rate)

1 năm ago in T
Tốc độ (rate) thường được tính bằng đơn vị bps,nghĩa là số bit truyền đi trong 1 giây. Ví dụ : Tốc độ trên đường truyền Ethernet là ...

Thông lượng (trong mạng máy tính)

1 năm ago in T
Thông lượng (throughput) là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian và chính thông lượng mới là chỉ ...

Tệp CSV

1 năm ago in T
Tệp CSV là một tệp giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi văn bản và số được lưu trong một tệp CSV, thật dễ dàng để di chuyển chúng ...

TVRip

1 năm ago in T
TVRip là bản video được thu từ Tivi

TELECINE (TC)

1 năm ago in T
TeleCine (TC) là máy phim số ghi phim từ băng. Âm thanh và hình ảnh có thể rất tốt, tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào chất lượng của máy. ...

TS (Telesync) video

1 năm ago in T
Một bản video TS (Telesync) cũng tương tự như Cam, ngoại trừ việc nó sử dụng nguồn âm thanh bên ngoài (rất có thể là một jack âm thanh ...

PRIMARY KEY trong SQL

1 năm ago in T
Một PRIMARY KEY là một trường trong một bảng mà nhận diện một cách duy nhất mỗi hàng/bản ghi trong một bảng dữ liệu. Các PRIMARY KEY ...

.ctp

1 năm ago in T
.ctp là đuôi định dạng của file trong thư mục View của framework CakePhp. Một framework mở theo mô hình MVC, có khả năng bảo mật cao.

Thuộc tính Placeholder trong HTML

1 năm ago in T
Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người ...