VB (Visual Basic)

1 năm ago in V
Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó. Tổng ...

View trong mô hình MVC

1 năm ago in V
View có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn ...

​NFV (Network Functions Virtualization) 

1 năm ago in V
​NFV (Network Functions Virtualization) là một khái niệm khuyến nghị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để ảo hóa toàn bộ các chức ...

VBScript (Visual Basic Script Edition)

2 năm ago in V
VBScript hay Visual Basic Script Edition là một ngôn ngử dùng để lập Trình Trang Mạng HTML do Hảng Microsoft sáng chế để làm cho trang ...

Vulnerability

2 năm ago in V
Vulnerability: Là một vùng, điểm dễ bị tổn thương trong hệ thống theo một yêu cầu được phát hiện ra, một đặc điểm hay một tiêu chuẩn, ...

VPN (Virtual Private Network)

2 năm ago in V
Khái niệm VPN VPN – từ viết tắt của Virtual Private Network, dịch ra tiếng Việt là hệ thống mạng cá nhân ảo. Đây được hiểu là 1 ...

VMware Player

2 năm ago in V
Khái niệm định nghĩa VMware Player VMware Player là một phần mềm cài đặt trong máy tính dùng để chạy nhiều hệ điều hành ảo trên máy ...

ViewGroup trong Android

2 năm ago in V
Do các widget trong Android kế thừa từ lớp View, và layout kế thừa từ lớp ViewGroup, các tài liệu có thể dùng thuật ngữ View thay cho ...

Vòng đời của Activity trong Android

2 năm ago in V
Trạng thái của Activity xác định độ ưu tiên của ứng dụng. Trạng thái của một Activity được xác định bởi vị trí của nó trong ngăn xếp ...

Vi xử lý

3 năm ago in V
Vi xử lý (viết tắt là µP hay uP), đôi khi còn được gọi là bộ vi xử lý, là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ các tranzito ...

Virus máy tính

3 năm ago in V
Khái niệm Virus: Virus máy tính là một chương trình phần mềm có khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng lây nhiễm này sang đối tượng ...

VPS

3 năm ago in V
Định nghĩa VPS VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều ...