Khái niệm, định nghĩa Đánh giá và biểu diễn tri thức là gì?

Đánh giá và biểu diễn tri thức là những mẫu thông tin và mối quan hệ trong dữ liệu đã được phát hiện ở bước khai phá dữ liệu được chuyển sang và biểu diễn ở dạng gần gũi với người sử dụng như đồ thị, cây, bảng biểu, luật, … . Đồng thời bước này cũng thực hiện việc đánh giá những tri thức khai phá được theo những tiêu chí nhất định