Data Analyst

Data Analyst là người đại diện cho tiếng nói của dữ liệu. Họ thực hiện các phân tích sâu (deep dive analytics) để cung cấp insights cho những quyết định cũng như kế hoạch của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Hiện tại công việc chính của một DA bao gồm:

  • Làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định các bài toán/vấn đề cần được triển khai, và xác định mức độ ưu tiên của từng bài toán. Từ đó phân tích, mô tả các đặc điểm của thuộc tính, các đối tượng.
  • Visualization kết quả phân tích theo “ngôn ngữ của end users”
  • Làm cầu nối giữa đơn vị nghiệp vụ và đơn vị kĩ thuật để “translate” ngôn ngữ nghiệp vụ (business) sang ngôn ngữ kĩ thuật (IT)
  • Tìm hiểu bài toán ( Business Understanding): Phối hợp với team BA để lên các giải pháp cho bài toán
  • Tìm hiểu dữ liệu (Data Understanding): Tìm hiểu ý nghĩa các trường dữ liệu hiện có để đưa làm đầu vào của bài toán.
  • Làm sạch dữ liệu (Data Cleanning): Loại bỏ các phần tử ngoại lại, không cần thiết….
  • Tích hợp dữ liệu (Data integration) : Dữ liệu từ nhiều nguồn do đó có thể bị trùng lặp. Tìm hiểu và loại bỏ trung lặp
  • Biến đổi dữ liệu (Data Transformation): Tổng hợp và biến đổi dữ liệu để đưa ra các thuộc tính mới
  • Phân tích mô tả và trực quan hóa kết quả