Database testing (Kiểm thử cơ sở dữ liệu)

Database testing – Kiểm thử cơ sở dữ liệu là kiểm tra schema, tables, triggers,… của cơ sở dữ liệu hoặc tạo ra các load/stress test với các truy vấn phức tạp để kiểm tra responsive-phản hồi của nó. Kiểm thử cơ sở dữ liệu là nhằm kiểm tra integrity-tính toàn vẹn và consistency-tính nhất quán của csdl.

Giao diện(GUI) trong hầu hết các trường hợp đều được chú trọng bởi đội kiểm thử cũng như các thành viên trong đội phát triển phần mềm vì giao diện đồ họa(Graphic User Interface) là phần tương tác trực tiếp với người dùng trong một ứng dụng. Tuy nhiên, phần được coi là quan trọng nhất để xác thực thông tin và được coi như là trái tim của một ứng dụng đó là cơ sở dữ liệu (Database). Database testing là kiểm tra các schema, tables, triggers … của các database dưới môi trường test. Nó có thể liên quan đến việc tạo ra các truy vấn phức tạp để test load/stress các database. Nó kiểm tra tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Test data có thể được tập hợp lại thông qua bất kỳ ứng dụng nào như Excel sheet, Word document hay Text file…Các dữ liệu được lưu trữ tại file Excel có thể được nhập vào bằng tay khi chạy test case hoặc cũng có thể nhập tự động thông qua các file xml, flat files, database…bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ tự động. Khi sử dụng test data, bạn phải xác nhận chắc chắn các kết quả mong đợi và trạng thái của phần mềm cũng như những dữ liệu đầu vào không hợp lệ.

Trong trường hợp test domain, test data sẽ được tạo ra một cách bài bản, có hệ thống theo một kiểu khác; còn nếu test tự động với một số lượng lớn ngẫu nhiên thì không ổn. Test data sẽ được tạo ra bởi tester hoặc một chương trình hay một chức năng chuyên tạo test data để giúp đỡ tester. Test data có thể được ghi lại để tái sừ dụng cho ứng dụng đó.