Khái niệm, định nghĩa Dấu hỏi chấm [?] và dấu hai chấm [:] trong PHP là gì?

Dấu hỏi chấm [?] và dấu hai chấm [:] trong PHP là câu lệnh đơn giản của lệnh if…else 

Ví dụ:

if (condition) {
  lệnh1;
} 
else {
  lệnh2;
}

tương đương với

condition ? lệnh1 : lệnh2 

người ta dùng cách viết ? và : cho gọn hơn thôi đối với lệnh if…else đơn giản