Khái niệm, định nghĩa Death March là gì?

Death March là giai đoạn nước rút trong ngành công nghiệp phát triển phần mềm. 

Tiến độ công việc mà bị chậm trễ thì công ty sẽ thuê nhũng viên đạn bạc (silver bullet) đến giúp.