Khái niệm, định nghĩa Dynamic Language Runtime là gì?

Môi trường Dynamic Language Runtime(DLR) có tác dụng cung cấp những dịch vụ vào Common Language Runrim (CLR) để hỗ trợ tính năng Dynamic programming cho các ngôn ngữ lập trình.

THÔNG TIN CHÍNH

DLR giúp  hạn chế những công đoạn để tạo ra một ngôn ngữ lập trình như công đoạn kiểm tra, phân tích cú pháp, ngữ nghĩa.

DLR hỗ trợ cho những ngôn ngữ lập trình dữ liệu tĩnh như Java, C++,..

Các thư viện và đối tượng của DLR có thể được chia sẻ và sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau, giữa những ngôn ngữ stactically type và dynamic typed.

DLR có thể giúp lập trình viên rút ngắn mã lệnh và truy xuất nhanh những thuộc tính, thành phần của đối tượng.