Khái niệm, định nghĩa egpNeighborloss là gì?

egpNeighborloss là generic trap thông báo rằng một trong số những “EGP neighbor” của thiết bị gửi trap đã bị coi là down và quan hệ đối tác (peer relationship) giữa 2 bên không còn được duy trì.