Khái niệm, định nghĩa Emile Baudot là gì?

Emile Baudot là người thiết kế được máy phát điện tín dùng phương pháp đa hợp, có thể truyền cùng một lúc 6 bản tin trên một đường dây vào năm 1874