Khái niệm, định nghĩa Enterprise Manager là gì?

Enterprise Manager là một công cụ cho ta thấy toàn cảnh hệ thống CSDL một cách rất trực quan.

Nó rất hữu ích đặc biệt cho người mới học và không thông thạo lắm về SQL.