Khái niệm, định nghĩa enterpriseSpecific là gì?

enterpriseSpecific là generic trap thông báo rằng bản tin trap này không thuộc các kiểu generic như trên mà nó là một loại bản tin do người dùng tự định nghĩa.