Khái niệm, định nghĩa eYeMan là gì?

Phần mềm eYeMan 0.9.2.0 có thể làm việc trên một mạng LAN và cho phép một máy tính chủ có thể kiểm soát các máy tính khác (khách). Phần mềm này gồm có hai phần: chương trình điều khiển cần phải được cài đặt trên máy tính chủ, còn chương trình lắng nghe cần được cài đặt trên máy tính khách. Máy chủ Master có thể thực hiện các nhiệm vụ sau: Lock/Unlock một hoặc một số máy khách. Khóa bàn phím của máy khách, chuột bị vô hiệu hóa và màn hình hiển thị một cửa sổ màn hình kín.

Dưới đây là những tính năng cơ bản ứng dụng eYeMan:

–    Giúp người dùng quản lý/khóa/mở hay thực hiện nhiều chức năng trên một hoặc nhiều máy tính con
–    Bạn có thể xem màn hình, chụp ảnh màn hình của máy tính con
–    Xem hoặc kết thúc được các chương trình máy tính khác
–    Gửi tin nhắn đến một hoặc nhiều máy con đã bị máy chủ khóa

Tải xuống