Khái niệm, định nghĩa FEC (Forwarding Equivalence Classes) là gì?

FEC (Forwarding Equivalence Classes) trong MPLS là khái niệm được dùng để chỉ một nhóm các gói được đối xử như nhau qua mạng MPLS ngay cả khi có sự khác biệt giữa các gói tin này thể hiện trong mào đầu lớp mạng.