Khái niệm, định nghĩa File mdf là gì?

File mdf, Primary data file (tên file có phần mở rộng là .mdf) là tâp tin dữ liệu (data file) trong SQL, đây là file chính chứa data và những syste tables