Khái niệm, định nghĩa FuelPHP framework là gì?

FuelPHP à một full-stack PHP framework, là một framework đơn giản, linh hoạt, hướng cộng đồng và được viết mới hoàn toàn dựa trên PHP 5.3+ và những ý tưởng tốt nhất của các framework khác.

FuelPHP được xây dựng theo mô hình MVC, có hỗ trợ đầy đủ mô hình HMVC (Hierarchical Model-View-Controller) ở cấp độ kiến trúc. Ngoài ra FuelPHP cũng hỗ trợ thêm một khái niệm gọi là ViewModel, đây là tầng đứng giữa Controller và View, tại đây có chúng ta có thể viết một phần của business login để cho Controller đỡ bị rối rắm.

FuelPHP bổ sung thêm một class tùy chọn gọi là Presenter (trước đây gọi là ViewModel) giữa các layer Controller và View để giữ logic cần thiết khi sinh ra Views.

FuelPHP có tính mô-đun và có khả năng mở rộng, nó rất chú ý đến vấn đề bảo mật bằng cách cung cấp các tính năng như lọc đầu vào, URI và mã hóa đầu ra, và FuelPHP đi kèm với một authentication framework của riêng nó, với nhiều tính năng phức tạp khác và một tài liệu hướng dẫn chi tiết.

FuelPHP cũng cung cấp cơ chế router mạnh mẽ, dễ sử dụng, giúp bạn có thể viết các luật url của riêng mình một cách dễ dàng.

FuelPHP có driver cho nhiều loại hình cơ sở dữ liệu khác nhau, mysql, mongo, redis…

Ngoài ra FuelPHP cũng tích hợp sẵn một số third party hay được sử dụng như PHPSeclib, htmlLawed…