Khái niệm, định nghĩa Function (hàm) là gì?

Hàm (function) nghĩa là một tập hợp các đoạn mã và nó sẽ thực thi các đoạn mã đó khi gọi hàm ra, nó sẽ được thực thi lại nhiều lần hoặc thực thi trong một trường hợp nhất định. Có nghĩa là khi bạn tạo hàm thì các đoạn mã bên trong đó sẽ không thực thi cho đến khi được gọi ra bên ngoài.