Khái niệm, định nghĩa GloMoSim là gì?

GloMoSim là một thư viện mô phỏng có khả năng mở rộng được thiết kế tại phòng thí nghiệm máy tính UCLA để hỗ trợ việc nghiên cứu các mô hình mạng quy mô lớn có thể lớn tới hàng triệu nút, bằng cách sử dụng đồng thời quá trình thực hiện phân phối and/or trên một tập hợp các máy tính song song khác nha (có nghĩa là cả 2 cùng phân phối hoặc chia sẻ bộ nhớ). Nó được thiết kế cho các mạng vô tuyến và hệ thống mạng diện rộng. Nhưng tại thời điểm này nó chỉ hỗ trợ cho các giao thức trong mạng vô tuyến.

GloMoSim là một thư viện cho ngôn ngữ mô phỏng theo sự kiện rời rạc song song dựa trên C – gọi là PARSEC. Một đặc trưng quan trọng và nổi bật nhất của PARSEC là khả năng thực hiện một mô hình mô phỏng sự kiện rời rạc bằng cách mô phỏng một vài giao thức không đồng bộ khác nhau trên một loạt các kiến trúc song song.

GloMoSim được xây dựng theo hướng tiếp cận các tầng đã được phân chia trong mô hình OSI.

Để thực hiện một chương trình GloMoSim, cần phải có trình biên dịch PARSEC. Để phát triển các giao thức mới trong GloMoSim, người sử dụng nên có những hiểu biết rõ ràng về PARSEC, nhưng người dùng cũng không cần phải hiểu biết ở mức độ chuyên môn sâu. Đối với đa số các giao thức nó khả năng thêm vào một vài hàm PARSEC được viết hoàn toàn bằng mã C.

Kiến trúc bên trong của GloMoSim đã được thiết kế để phát triển môi trường mô phỏng theo modul có khả năng mở rộng mạng với hàng nghìn/hàng triệu nút khác nhau và dễ dàng chuyển đổi giữa môi trường tính toán song song/phân phối. Các yêu cầu đối với tính chất mở rộng và tính modul hóa làm cho việc thiết kế thư viện gặp khó khăn. GloMoSim cho rằng hệ thống mạng được phân tách thành các nhóm phân vùng, một thực thể đơn được định nghĩa để mô phỏng một lớp đơn trong toàn bộ chồng giao thức của tất cả các nút trong hệ thống mạng thuộc cùng một phân vùng. Sự tương tác giữa các thực thể tuân theo các API tương ứng