Khái niệm, định nghĩa Hàm apc_add() trong PHP là gì?

Hàm apc_add() – Cache một biến mới trong kho dữ liệu.

Lưu một biến trong kho dữ liệu, chỉ khi nó chưa được lưu trữ.

Lưu ý: Không giống nhiều cơ chế khác trong PHP, các biến được lưu trữ bằng apc_add () sẽ tồn tại giữa các yêu cầu (cho đến khi giá trị được xóa khỏi bộ nhớ cache).

Cú pháp:

Trong đó:

$key
Lưu trữ biến bằng cách sử dụng tên này. khóa là cache-unique, do đó, cố gắng sử dụng apc_add () để lưu trữ dữ liệu với một khoá đã tồn tại sẽ không ghi đè lên dữ liệu hiện có và thay vào đó sẽ trả về FALSE. (Đây là sự khác biệt duy nhất giữa apc_add () và apc_store ().)

$var
Các biến để lưu trữ

$ttl
Thời gian để sống; lưu trữ var trong bộ nhớ cache cho ttl giây. Sau khi ttl đã trôi qua, biến được lưu trữ sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ cache (trong yêu cầu tiếp theo). Nếu không có ttl được cung cấp (hoặc nếu ttl là 0), giá trị sẽ tồn tại cho đến khi nó được lấy ra từ bộ nhớ cache bằng tay, hoặc nếu không thì không tồn tại trong bộ nhớ cache (rõ ràng, khởi động lại, vv).

$value
Tên trong khóa, các biến có giá trị.

Giá trị trả về:

Trả về TRUE nếu có một cái gì đó đã được thêm vào bộ nhớ cache, FALSE nếu không. Cú pháp thứ hai trả về mảng với các phím lỗi.

Ví dụ hàm apc_add():

<?php
$bar = 'BAR';
apc_add('foo', $bar);
var_dump(apc_fetch('foo'));
echo "\n";
$bar = 'NEVER GETS SET';
apc_add('foo', $bar);
var_dump(apc_fetch('foo'));
echo "\n";
?>

Kết quả: