Khái niệm, định nghĩa Hàm apc_bin_dump() trong PHP là gì?

Hàm apc_bin_dump() get một tập nhị phân và các biến người dùng

Cú pháp:

Trả về một giá trị nhị phân của các tệp và biến người dùng đã cho từ bộ nhớ cache APC. Một NULL cho các tập tin hoặc user_vars tín hiệu một dump của mỗi mục nhập, trong khi array() sẽ không có gì trả.

Trả về  nhị phân của các tệp và biến người dùng đã cho từ bộ nhớ cache APC, FALSE nếu APC không được kích hoạt, hoặc NULL nếu gặp lỗi không xác định.