Khái niệm, định nghĩa Hàm apc_bin_dumpfile() trong PHP là gì?

Hàm apc_bin_dumpfile() xuất ra một tập tin nhị phân của các tệp tin lưu trữ và các biến người dùng vào một tệp tin.

Cú pháp:

int apc_bin_dumpfile ( array $files , array $user_vars , string $filename [, int $flags = 0 [, resource $context = NULL]] )

Gán một giá trị nhị phân của các tệp và biến người dùng từ bộ nhớ cache APC vào tệp được đặt tên.

Trong đó:

files
Tên các file được dump

user_vars
Các biến người dùng đang bị loại bỏ.

filename
Tên tệp nơi dump được lưu.

flags
Các cờ được truyền đến luồng tên tệp

context
Bối cảnh truyền đến luồng tên tệp.

Số byte được ghi vào tệp, nếu không thì FALSE nếu APC không được kích hoạt, tên tệp là tên tệp không hợp lệ, tên tệp không thể mở được, tệp dump không thể hoàn thành (ví dụ ổ cứng đã hết dung lượng đĩa ), hoặc đã gặp phải lỗi không xác định.