Khái niệm, định nghĩa Hàm apc_bin_load() trong PHP là gì?

Hàm apc_bin_load() Tải một dữ liệu nhị phân vào tệp tin APC/bộ nhớ người dùng

Cú pháp:

bool apc_bin_load ( string $data [, int $flags = 0 ] )

Tải dữ liệu nhị phân đưa vào bộ nhớ cache của APC / user.

Trong đó:

data
Các dữ liệu nhị phân đang được nạp, có khả năng từ apc_bin_dump ().

flags
APC_BIN_VERIFY_CRC32, APC_BIN_VERIFY_MD5, hoặc cả hai.

Trả về TRUE nếu dữ liệu đổ nhị phân đã được tải thành công, nếu không thì FALSE sẽ được trả về. FALSE được trả lại nếu APC không được bật hoặc nếu dữ liệu không phải là dữ liệu nhị phân APC hợp lệ (ví dụ kích thước không mong muốn).

Ví dụ