Khái niệm, định nghĩa Hàm apc_bin_loadfile trong PHP là gì?

Hàm apc_bin_loadfile – Nạp một dữ liệu nhị phân từ một tệp tin vào tệp tin APC / bộ nhớ cache của người dùng

Cú pháp:

bool apc_bin_loadfile ( string $filename [, resource $context = NULL [, int $flags = 0 ]] )

Trong đó:

filename

Tên tệp có chứa các bãi chứa, có thể từ apc_bin_dumpfile ().

context

các file context.

flags

APC_BIN_VERIFY_CRC32, APC_BIN_VERIFY_MD5, hoặc cả hai.

Trả về TRUE thành công, nếu không FALSE Lý do nó có thể trả về FALSE bao gồm APC không được kích hoạt, tên tập tin là một tên tập tin không hợp lệ hoặc trống rỗng, tên tập tin không thể mở được, dump file không thể hoàn thành, hoặc nếu dữ liệu không phải là nhị phân APC hợp lệ (ví dụ kích thước không mong muốn).