Khái niệm, định nghĩa Hàm apc_cache_info() trong PHP là gì?

Truy xuất thông tin đã lưu trữ trong kho dữ liệu của APC

Cú pháp

Trong đó:

cache_type

Nếu cache_type là “user“, thông tin về bộ nhớ cache của người dùng sẽ được trả về.

Nếu cache_type là “filehits“, thông tin về các tập tin đã được phục vụ từ bộ nhớ cache bytecode cho yêu cầu hiện tại sẽ được trả lại. Tính năng này phải được bật ở thời gian biên dịch bằng cách sử dụng –enable-filehits .

Nếu xác định không hợp lệ hoặc không có cache_type, thông tin về bộ nhớ cache hệ thống (tệp được lưu trong bộ nhớ cache) sẽ được trả về.

limited

Nếu limited là TRUE, giá trị trả về sẽ loại trừ danh sách các mục nhập bộ nhớ cache riêng lẻ. Điều này hữu ích khi cố gắng tối ưu hóa các cuộc gọi để thu thập số liệu thống kê.

Giá trị trả về

Mảng dữ liệu đã lưu trữ (và siêu dữ liệu) hoặc FALSE khi thất bại

Lưu ý: apc_cache_info () sẽ tăng cảnh báo nếu nó không thể lấy dữ liệu bộ nhớ cache của APC. Điều này thường xảy ra khi APC không được kích hoạt.

Ví dụ

Kết quả: