Khái niệm, định nghĩa Hàm apc_cas() là gì?

Hàm apc_cas() cập nhật một giá trị cũ với một giá trị mới

Cú pháp:

cập nhật giá trị số nguyên đã tồn tại nếu tham số cũ phù hợp với giá trị hiện đang lưu trữ với giá trị của tham số mới.

Trong đó:

key

Key của giá trị được cập nhật

old

Giá trị cũ (giá trị hiện đang được lưu trữ).

new

Giá trị mới được cập nhật.

Giá trị trả về

Trả về TRUE thành công hoặc FALSE khi thất bại.

Ví dụ

Kết quả